რას გთავაზობთ?

ახალგაზრდებს

9 წლიდან 30 წლამდე ახალგაზრდებს შეგიძლიათ ჩაერთოთ სხვადასხვა ტრენინგ-კლუბის მუშაობაში როგორც ასაკის, ასევე თემატიკის მიხედვით!
EMT მომავალი ლიდერების ტრენინგ-პროგრამა. ასაკობრივი ჯგუფები: 
   •  9-12 წწ.
   • 13-17 წწ.
   • 18-25 წწ.
რეგისტრაციის ფორმა http://webanketa.com/forms/68s36csk70qp4rb470tp2dk6/
EMT პრაქტიკული ინგლისურის ჯგუფი STEP FORWARD
რეგისტრაციისთვის მიყევით ბმულს:
 
EMT სერვისი გაზიარება ზრუნვაა

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ტრენინგ-პროგრამებს აქვთ განსხვავებული მიზნები და შინაარსი.


*********

კორპორატიულ კლიენტებს 

ნებისმიერ ორგანიზაციას (ბიზნეს სექტორი, საჯარო სამსახური,  საერთაშორისო ან ადგილობრივი ორგანიზაცია...) EMT სთავაზობს
 • თანამშრომლებისა და შვილებისთვის სასწავლო, შემეცნებით და გასართობ მოკლევადიან და გრძელვადიან პროგრამებს (ბანაკი, ტრენინგი, კურსები, სემინარი, ექსკურსია საქართველოში ან უცხოეთში);
 • ბენეფიციარებისთვის მოკლევადიან და გრძელვადიან არაფორმალური განათლების პროგრამებს (ბანაკი, ტრენინგი, კურსები, სემინარი, ექსკურსია).
 • ტრენერების მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ტრენინგი (TOT) რამდენიმე საფეხური. 
 • რესურსების მოძიების ტრენინგი (Fundraising). ორგანიზებულია CISV-GEORGIA-სთან ერთად ჩეხეთის ფანდრაიზინგის ცენტრის მენტორობით.
 • საზოგადოების წინაშე წარდგენა (პრეზენტაცია, გამოსვლა)
 • ორგანიზაციული განვითარების საკითხები და შეხვედრების ფასილიტაცია;
 • თანამშრომლების პროფესიული და პიროვნული განვითარების საკითხები (პროექტების წერა და განხორციელება, სტრატეგიული დაგეგმვა, ტრენერების მომზადება-გადამზადება, თანამშრომელთა გუნდის შეკვრა, შეხვედრების ფასილიტაცია);
 • სპეციალურად შემუშავებული კურსები საჭიროებიდან გამომდინარე;
 • დაკვეთილი საექსკურსიო და შემეცნებითი ტურები ინდივიდებისა და მცირე ჯგუფებისთვის.

სკოლას, საგანმანათლებლო ორგანიზაციას, ცენტრს, კლუბს... - დაგეხმარებით:
 • ჩართოთ თქვენი სკოლა, საგანმანათლებლო, სათემო ორგანიზაცია საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამებში;
 • მოამზადოთ და გადაამზადოთ მასწავლებლები, ლიდერები და პროგრამების ხელმძღვანელები;
 • დაგეგმოთ და განახორციელოთ თანამშრომლობითი ლოკალური და საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტები.

სხვა სახის სერვისები შესაძლოა დაიგეგმოს მოლაპარაკების საფუძველზე.